Προέδρος

Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα

Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα

Μαχιάς Αθανάσιος

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ

Περισσότερα

Μουτόπουλος Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ζωικής, Παρ/γής Αλιείας και Υδατ/γειών Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα

Εσωτερικά ύδατα  και Παράκτια Ζώνη.

Στουμπούδη Μαρία

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ

Περισσότερα

Κουτσούμπας Δρόσος

Καθηγητής
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περισσότερα

Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών προϊόντων

Μακρίδης Παύλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα

Καθάριος Παντελής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ

Περισσότερα