Γενικές οδηγίες συγγραφής

Στα πρακτικά θα συμπεριληφθούν όλες οι εργασίες που θα εγκριθούν για να παρουσιαστούν στο 18ο Συνέδριο, είτε ως προφορικές, είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις. Oι συγγραφείς παρακαλούνται να διαβάσουν και να εφαρμόσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες. H επιδιωκόμενη ομοιογένεια ανεβάζει την ποιότητα των εργασιών και διευκολύνει την ταχύτητα ελέγχου και έκδοσης των Πρακτικών. Σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων, τα κείμενα δεν θα γίνονται δεκτά.

Το κείμενο πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με το ακόλουθο διεθνές πρότυπο: Τίτλος – Συγγραφείς – Περίληψη – Λέξεις-κλειδιά – Εισαγωγή – Υλικά και Μέθοδοι – Αποτελέσματα και Συζήτηση – Βιβλιογραφία. Η Περίληψη (Abstract) και οι Λέξεις-κλειδιά (Keywords) θα πρέπει να γραφούν στην Αγγλική γλώσσα.

Η Περίληψη  (ABSTRACT) της εργασίας στην αγγλική γλώσσα. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα γραμμές και θα πρέπει να είναι κατανοητή και να δίνει στον αναγνώστη μία συνοπτική εικόνα του σκοπού της εργασίας, της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, των κυρίως αποτελεσμάτων και των βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν.

Όλες οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε αρχείο MS-Word και να μην υπερβαίνουν τις εξι  (6) σελίδες Α4 (210 x 297 mm) συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, των εικόνων και της βιβλιογραφίας.

 Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Calibri, τα περιθώρια του κειμένου να είναι ακριβώς 3 cm (δεξία-αριστερά-επάνω-κάτω), με ευθυγράμμιση στο κυρίως κείμενο αριστερα-δεξιά (full justified), μονό διάστιχο (line spacing) και εσοχή πρώτης γραμμής παραγράφου στo 1 cm.

H παραπομπή της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο θα γίνεται με τους παρακάτω δυο τρόπους: (α) μέσα σε παρένθεση το όνομα του συγγραφέα και το έτος, χωρίς κόμμα μεταξύ τους, π.χ. (Smith 2010), (β) εκτός παρένθεσης το όνομα του συγγραφέα και εντός παρένθεσης το έτος, π.χ. Smith (2010).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (11dpi, bold, κεφαλαία, αριστερά)

O πίνακας της βιβλιογραφίας (10dpi, Calibri, κανονικά, full justified) συντάσσεται με πεζά γράμματα κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, χωρίς αρίθμηση, σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθεί.

Eργασίες σε περιοδικά (ο τίτλος του περιοδικού ολόκληρος)

Smith EL, Miller GB (1991) New dangers in our field. American Journal of Nuclear Engineering 13: 15-16

Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Β, Συγγραφέας Γ (2001) Eπισκόπηση της ελληνικής αλιείας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 12: 123-134

Άρθρα σε βιβλία ή σε ειδικές εκδόσεις

Kuret JA, Murad F (1990) Adenohypophyseal hormones related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P (eds) The pharmacological basis of therapeutics. Pergamon Press, New York, p. 1334-1360

Bιβλία

Voet D, Voet J (1990) Biochemistry. Pergamon Press, New York

Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Β, Συγγραφέας Γ, Συγγραφέας Δ (2002) Ο Γεωτεχνικός στην επόμενη εικοσαετία. Eκδοση του ΓΕΩΤΕΕ, Θεσσαλονίκη

Tα Πρακτικά συνεδρίων ή άλλα σχετικά δημοσιεύματα κατατάσσονται στα περιοδικά, εφόσον αποτελούν μέρος τους ή στις αυτοτελείς ανεξάρτητες εκδόσεις εφόσον υπάρχει εκδότης ή εκδότες.

Βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο

H παραπομπή της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο θα γίνεται με τους παρακάτω δυο τρόπους:  (α) μέσα σε παρένθεση το όνομα του συγγραφέα και το έτος, χωρίς κόμμα μεταξύ τους, π.χ. (Smith 2010). (β) εκτός παρένθεσης το όνομα του συγγραφέα και εντός παρένθεσης το έτος, π.χ. Smith (2010).

Όταν οι συγγραφείς είναι δυο χρησιμοποιείται το συμπλεκτικό σύμβολο & και όχι “και”, “and”, “et”, “und”, “e” ή ό,τι άλλο, π.χ. (Smith & Miller 1991) ή Smith & Miller (1991). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι χρησιμοποιείται η διεθνής συντομογραφία et al. (από το λατινικό et alii, που σημαίνει “και άλλοι”) πάντα με πλάγια γράμματα (italics) μετά το όνομα του πρώτου συγγραφέα π.χ. Smith et al. (2004), Λεονάρδος et al. (2014).

Εικόνες και πίνακες

H κάθε είδους εικονογράφηση που χρησιμοποιείται στην εργασία (σχήματα, εικόνες, διαγράμματα, φωτογραφίες, κτλ.), πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη ροή του κειμένου και αδιακρίτως είδους θα αναφέρεται με σειρά ως: Eικ. 1, Eικ. 2, Eικ. 3, κτλ. Oι πίνακες πρέπει να είναι επίσης ενσωματωμένοι στη ροή του κειμένου και να αναφέρονται ως: Πίνακας I, Πίνακας II, Πίνακας III, Πίνακας IV, κτλ.

Στις εικόνες η επεξήγηση (λεζάντα) μπαίνει από κάτω, ενώ στους πίνακες από πάνω. Η λεζάντα (και στις δυο περιπτώσεις) πρέπει να είναι γραμμένη και Eλληνικά και Aγγλικά, με γράμματα Times New Roman, bold, 10dpi και συνιστάται να είναι περιεκτική και λιτή. Βλέπε παράδειγμα:

Εικ. 1: Διακριτές φάσεις βιορόφησης σωρευτικών δόσεων χαλκού (όγκος 0,5 l, συγκέντρωση 50 ppm) από το φαιοφύκος Cystoseira.

Fig. 1: Distinct phases of cooper cumulative dosis (volume 0.5 l, concentration 50 ppm) biosorption by Cystoseira.

Πίνακας Ι: Σχέσεις παλινδρόμησης μεταξύ των διαφόρων βιομετρικών χαρακτήρων, χωριστά για αρσενικά και θηλυκά, και σύγκριση των αντίστοιχων σχέσεων για τα δύο φύλα.

Table 1: Regression equations between various biometric characters, separately for males and females, and comparison of the corresponding regression lines for the two sexes.

Για τα γραφήματα  μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολυχρωμία, η δε ανάλυση τους θα πρέπει να είναι 300-500 dpi.

Άλλες οδηγίες

Επιστημονικά ονόματα ειδών

Ονόματα ειδών, φυτών και ζώων θα αναγράφονται με αγγλικά πλάγια γράμματα (italics) χωρίς υπογράμμιση. Η πρώτη αναφορά ενός είδους στο κείμενο θα γίνεται ολογράφως και για το όνομα του γένους και για το όνομα του είδους. Θα ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα που το ταυτοποίησε, το έτος ταυτοποίησης, το κοινό όνομα στα Eλληνικά, αν υπάρχει, και κατά απόλυτη προτίμηση το επίσημο και όχι το σπάνιο ή το αδόκιμο τοπικό (πχ. Pinna nobilis, Pinnidae,Linnaeus 1758, fan mussel,πίννα). Συνιστάται να αναφέρεται και το κοινό όνομα στα αγγλικά, αν είναι με βεβαιότητα γνωστό (αν όχι, μπορεί να βρεθεί στη FishBase, www.fishbase.org ή τη SeaLifeBase, www.sealifebase.org). H δεύτερη αναφορά και εφεξής, θα γίνεται με το αρχικό του ονόματος του γένους και ολογράφως το όνομα του είδους ή μόνο με το κοινό ελληνικό όνομα (πχ. P. nobilis ήπίννα).

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ