1. Βράβευση τιμώμενου προσώπου:

Δρ. Αργύρης Καλλιανιώτης

2. Απονομή Βραβείου «Π. Οικονομίδης»

Το βραβείο «Π. Οικονομίδης» απενεμήθη στην ερευνητική ομάδα:

Μ. Κυρίτση, Α. Τσουρέκη, Κ. Κουκάρας, Σ. Μιχαηλίδου, Γ. Κρέη, Α. Αργυρίου για την εργασία: 
"Αποτίμηση του βακτηριακού προφίλ σε ιχθυοκαλλιέργειες με τη χρήση γονιδιωματικών τεχνολογιών".
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μεσόλογγι 3-6 Νοε 2022, σελ. 388-391